Arbeids- en Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut (verder BFT genoemd) formuleert een definitie van het (potentiele) gezondheidsprobleem en de mogelijke aanpak daarvan op basis van informatie, verkregen uit het introductiegesprek, reeds beschikbare rapporten en interviews.

In de kennismakeingsfase en de oriëntatiefase (screening) wordt een voorlopige definitie van problematiek opgesteld. In de kennismakingsfase screent de BFT of er sprake is van een indicatie voor BFT. De BFT betrekt bij de kennismaking de relevante betrokkenen in een organisatie en geeft aan wat verwacht mag worden en welke werkwijze daarbij gehanteerd wordt. Tijdens de oriëntatiefase wordt met meer diepgang dan in de kennismakingsfase informatie verzameld over de opdrachtgever, het gezondheidsprobleem (inclusief de risicofactoren) binnen het bedrijf en de te onderzoeken functies van werknemers. Pas na deze orientatie wordt besloten of nader onderzoek op zijn plaats is. Doorslaggevend daarbij is de mate waarin het vermoeden bestaat dat het gaat om problematiek van het bewegend functioneren van een medewerker of een groep werknemers in relatie tot de werksituatie. Over de resultaten uit de kennismakingsfase en de oriëntatiefase rapporteert de BFT aan de opdrachtgever.

Wanneer besloten is het bedrijfsfysiotherapeutische handelen voort te zetten, stelt de BFT een plan op voor de onderzoeksfase. Dit plan omvat naast de definitieve probleemstelling een keuze uit onderzoeksmethoden, een tijdsplanning en (eventueel) een begroting.

De BFT:

vormt zich een beeld van het bedrijf of de organisatie door gerichte vragen, een oriënterende rondgang en/of doornemen van beschikbare rapporten.
formuleert een eerste definitie van het mogelijke gezondheidsprobleem
stelt een nader onderzoek voor dat moet resulteren in een plan van aanpak met tijdsplanning en begroting.
rapporteert de conclusies en aanbevelingen uit de screeningsfase aan de opdrachtgever.

Arbeids- Bedrijfsfysiotherapie
Onderzoek Belastbaarheid
Meting Werkvermogen
Werkplek onderzoek
Expertise / onderzoek
Ontwerpen & inrichten werkplaats
Ontwikkelen van Hulpmiddelen
Adviseren van de werkorganisatie
Management innovatieprocessen
Risico Inventarisatie & Evaluatie