Onze arbodienst optimaliseert de werkplek door onderzoek naar het werkvermogen binnen de organisatie. Door onze trainingen beïnvloeden wij de regelmogelijkheden op de werkplek. Onze arbodienst bestaat primair uit werkplek onderzoek en training.

Onze trainingen zijn gericht op gezond werk en gezond lichaamsgebruik.
Wij zijn kerndeskundige binnen het domein arbeid & gezondheid en leiden mensen op tot preventie medewerker of ergocoach. Op Aruba, Sint Maarten, Curacao, Bonaire en Suriname.

Door vitaliteit in uw organisatie duurzaam te verankeren creëert u ruimte voor medewerkers om te groeien. Onze arbodienst (werkplek onderzoek) ondersteunt u met een effectief pakket dat bijdraagt aan een energieke en productieve organisatie.
Voorkom verzuim. Verbeter de gezondheid van uw medewerkers en werk aan een vitale organisatie. Wij helpen u graag.

Fysieke klachten
Fysieke problemen zijn een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van de fysieke aspecten van arbeid. Daardoor groeit de aandacht voor de relatie tussen (fysieke) belasting van het werk en de (fysieke) belastbaarheid van de werknemers. De mens met zijn krachten en beperkingen is maatgevend. Of zoals Da Vinci in zijn studie naar de human proportions het formuleerde: “Man is the measure of all things.”

Bedrijfsfysiotherapie

De bedrijfsfysiotherapeut zet zijn specialistische kennis in om een gezonde werkomgeving te creëren en het ziekteverzuim te verminderen in een bedrijf of instelling of binnen een branche. De bedrijfsfysiotherapeut is daarbij gefocust op preventie van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij doet dit door de organisatie van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden te beoordelen en werkfuncties en werkplekken te onderzoeken. Zijn advies leidt tot een optimalisering van het werkproces, een aanpassing van de inrichting van de werkplek en een structurele verbetering van de werkomgeving.

De arbodienst van PALMC heeft een gestructureerde
aanpak, gericht op snelle werkhervatting (volgens het participatieve
werkaanpassing model). De werknemer, leidinggevende én werkgever zijn nauw betrokken bij dit proces.
Er wordt gewerkt vanuit multidisciplinaire richtlijnen, zoals bijvoorbeeld
klachten aan nek, arm en schouder of lage rugklachten. De bedrijfsfysiotherapeut combineert zijn kennis van het lichaam met die van
kennis van bedrijfsprocessen, cultuur en mentale aspecten. Alle werk
gerelateerde en/of werkrelevante klachten hebben zijn aandacht. Dit met als doel om de inzetbaarheid duurzaam te vergroten.

Werkplek onderzoek

De werkdruk is in de afgelopen 20 jaar sterk toegenomen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het gebruik van nieuwe technologie die steeds hogere eisen stelt aan snelheid of beschikbaarheid van werknemers. 
Anno 2020 is ook het type arbeidsrelatie van invloed op de arbeidsomstandigheden. Flexwerkers doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar
werk dan werknemers in vaste dienst. Maar vaste werknemers hebben vaker veel en emotioneel zwaar werk op hun werkplek.
Om hier inzicht in te krijgen maken wij gebruik van een multifactoriële
intake
en een (video)analyse, waardoor we inzicht en ook grip krijgen op het IQ, EQ, SQ en natuurlijk de FQ. Dat is ook gelijk de meerwaarde van onze arbodienst en de externe rol als bedrijfsfysiotherapeut. Waarbij deze als verlengstuk van de bedrijfsarts fungeert en zowel medisch als niet medisch kan overleggen, informeren en handelen binnen wet- en regelgeving. 

Onze bedrijfsfysiotherapeut ‘ Juri Schokker ‘ doet onderzoek en geeft advies
op basis van wetenschap. Hij probeert deze duurzaam en vooral pragmatisch te verankeren. Door knelpunten te signaleren en deze bij de bron aan te pakken.
Hij tracht het balans te herstellen voor het individu, maar ook voor de
organisatie. Hij maakt gebruik van klinimetrie bij fysieke bewegingen/werkhoudingen, energetische belasting.

Werkwijze

Balans
Vakbekwaamheid alleen is niet voldoende om goed te presteren. Vitale mensen zijn simpelweg productiever. Als werkgever kunt u daar aan bijdragen. U en PALMC werken aan een energiekere leefstijl voor ieder individu. Wij kijken op een holistische manier naar het welzijn van mensen op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Wij hanteren hiervoor het meerdimensionaal belasting en belastbaarheidsmodel (Illustratie hier boven).

“Ziek zijn overkomt je, maar of je ook daadwerkelijk verzuimt is een keuze. “Deze stelling is te verklaren met behulp van bovenstaand model. In het model wordt ziekte losgekoppeld van verzuim. Ziekte, of liever gezegd gezondheid, is een factor die meespeelt in de belastbaarheid van de medewerker. Maar er spelen nog veel meer factoren een rol bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Het verzuimmodel geeft de leidinggevende inzicht in de wijze waarop deze factoren, dus in feite de keuze van de medewerker om te verzuimen, kan worden beïnvloed. Hierbij zijn de verzuim- en hervattingsdrempel belangrijke peilers.

Belasting
Werken in een organisatie betekent voor medewerkers altijd een zekere mate van belasting. Elke werkplek kent immers belastende factoren. Deze belastende factoren zijn te rangschikken naar arbeidsinhoud (organisatie van de werkplek, taakvariatie, autonomie en regelmogelijkheden), arbeidsomstandigheden (lawaai, hitte, kou, biologische en chemische stoffen), arbeidsverhoudingen (de relaties met leidinggevenden en medewerkers en collega’s, stijl van leidinggeven en overlegvormen) en arbeidsvoorwaarden (veelal aangemerkt als salaris, werktijden, promotiemogelijkheden enzovoort). De factoren kunnen typerend zijn voor de branche, maar kunnen ook uniek zijn voor de afdeling waarin de medewerkers werken. Belasting kan tot ernstige klachten leiden Een werknemer wordt belast wanneer sprake is van hoge belastende factoren en weinig regelmogelijkheden. Deze belasting kan verschijnselen als stress, uitputting, slapeloosheid en rusteloosheid tot gevolg hebben. Wanneer de belasting tijdelijk is, verdwijnen deze verschijnselen weer. Als de belasting aanhoudt kan dat bijvoorbeeld leiden tot burnout, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Privéomstandigheden meewegen
Niet alleen de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bepalen een deel van de mate van belasting. Ook privéomstandigheden spelen daarin een rol. Ook daar wordt aandacht aan besteed.

Belastbaarheid
Een gezonde hoeveelheid belasting is nodig om optimaal te kunnen functioneren op de werkplek. Ieder individu heeft een bepaalde mate van belastbaarheid. Deze is niet constant, maar afhankelijk van de motivatie, de kwalificatie (werken boven of onder zijn niveau), de gezondheid, leefstijl en de privé-situatie. Iedere mens heeft perioden dat hij of zij extra veel aankan en tijden dat de belastbaarheid minder is dan hij of zij van zichzelf gewend is, bijvoorbeeld tijdens ziekte. Niet alleen overbelasting, maar ook onderbelasting kan klachten veroorzaken of in stand houden.

Ondersteuning 
Tijdens het verzuim is het contact tussen medewerker en direct leidinggevende cruciaal. Aandacht is het toverwoord. De leidinggevende moet de centrale figuur in het begeleidingstraject zijn. Verzuimgesprekken vormen dus een belangrijk onderdeel van onze arbodienst (werkplek onderzoek)die gericht is op een effectieve en verantwoorde terugkeer naar de werkplek. Naast de medewerker en de leidinggevende acteert PALMC als een coach binnen dit overleg en doet onderzoek.

arbodienst PALMC werkplekonderzoek
Prevenite, Advies, Leefstijl en Management Consultancy
PAL Management Consultancy

PALMC geeft indien nodig strategisch advies over de fysieke belasting in de breedte van de organisatie. Onze bedrijfsfysiotherapeut is dus geen behandelaar in de curatieve zin, maar een coach, trainer, begeleider en een adviseur.

PALMC Levert maatschappelijke ondersteuning, optimaliseert de kwaliteit binnen de arbeidsgezondheidszorg en verankert duurzame interventies binnen het bedrijfsleven. Wij doen onderzoek, geven advies en training op basis van wetenschap. Gecommitteerd aan het beste bewijs door BIG geregistreerde kerndeskundigen.