Indicatie:        
Bij dreigend verzuim of in het kader van effectieve reïntegratie, waarbij de werkbelasting een rol speelt, is het van belang om de mogelijk overbelastende factoren voor de individuele medewerker in kaart te brengen en waar mogelijk te verminderen/elimineren zodat de medewerker weer snel aan het werk kan.

In het werkplekonderzoek ligt de focus op de werkplekergonomie, de totale werklast en de wijze waarop de medewerker met het werk omgaat.

Uiteraard wordt samen met u bepaald welke procedure voor de aanvraag van een werkplekonderzoek wordt gevolgd.

Alle factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan c.q. voortduren van de klachten van de medewerker worden in kaart gebracht.

Kosten:
Er is een gereduceerd tarief bij de afname van meerdere werkplekonderzoeken op dezelfde dag.

Voorwaarde:
 Kan starten na overleg met opdrachtgever of bedrijfsarts binnen 7 werkdagen na toestemming offerte.
 
Omvang:  
90 minuten Intake en onderzoek, 90 minuten Advies en Rapportage.

Resultaat:
Het voorkomen van arbeidsverzuim.
Het optimaliseren van de werkplekinrichting.
Het bevorderen van bewustzijn voor risico’s in het werk( houding, beweging en gedrag) in relatie tot fysieke gezondheid.

                           
Inhoud:
Intake met een inventarisatie van de werkbelasting, volgens het 5 werk-factorenmodel ( werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek, werkwijze) in relatie tot de belastbaarheid.

Inventarisatie en analyse op de werkplek van het houdings- en bewegingsgedrag (bewustzijn, weten, willen, kunnen) van de medewerker.

Advies over het optimaliseren van de werkplek indien dit noodzakelijk is om arbotechnisch te voldoen aan de wet- en regelgeving. Of advies over het optimaliseren van de werkplek indien dit een doorslaggevende rol speelt bij het veroorzaken dan wel in stand houden van klachten. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever en evt. de bedrijfsarts.

Eénmalige wekplekinstructie, die leidt tot verbetering van gebruik van de werkplek, gezonde werktechnieken en werkhoudingen.

Het verbeteren van kennis en inzicht van (werk-)belasting en (werk-) belastbaarheid teneinde de balans hiervan te herstellen en/of te bewaken.

Output:
Op basis van de onderzoeksuitkomsten worden daar waar nodig praktische adviezen gegeven op de gebieden: werkgedrag, werkplekergonomie, werkorganisatie en gerichte doorverwijzing.
Er zal, naast een direkt mondelinge terugkoppeling met de betreffende medewerker, binnen twee weken een schriftelijke verslaglegging gestuurd worden naar de medewerker en de opdrachtgever.