Borging van kwaliteit staat bij PALMC hoog in het vaandel. Wat is dit nu precies? Om onderbouwd en goed gefundeerd advies te kunnen geven moeten de gegevens (verkregen uit de intake) ergens op gestoeld zijn. Bij elk DIA traject starten we dan ook met een “base-line meting”. Meten is weten! De meet gegevens kunnen op twee manieren verkregen worden, subjectief (gevoel en mening werkgever en/of onderzoeker) en objectief d.m.v. meten, testen en vragenlijsten.
Uit de anamnese (vraaggesprek) krijgen we voornamelijk subjectieve gegevens. Deze gegevens worden verzameld en tijdens onderzoek d.m.v. meten genoteerd. (bv. de beperking in beweeglijkheid van de schouder tijdens het heffen van de arm). Tijdens de intake wordt ook een Fitheidstest afgenomen.
In deze test worden verschillende grondmotorische eigenschappen gemeten die de basis vormen tot het wel of niet kunnen revalideren en welke DIA module geschikt is. Deze grondmotorische eigenschappen zijn uithoudingsvermogen, lenigheid, kracht, coördinatie en stabiliteit. Deze gegevens worden verzameld. Van elk onderdeel wordt de uitslag afgezet tegen het landelijk gemiddeld en krijgt een score. Alle gegevens te samen geeft ook een waarde getal die eveneens tegen het landelijk gemiddelde wordt afgezet.
Naast de testen en onderzoek krijgt de medewerker ook een aantal vragenlijsten in te vullen. Om een zuiver en goede uitslag uit de vragenlijsten te halen is het nodig dat de medewerker deze vragenlijsten zo zorgvuldig mogelijk invult. Daarnaast beschikt de bedrijfsfysiotherapeut/bedrijfspsycholoog nog over meerdere vragenlijsten die hij/zij kan inzetten om op lokaalgebied (bv. schouder vragenlijst) een klinimetrie uit te voeren.
Wanneer alle gegevens verzameld zijn volgt er een intake verslag waarin in het kort wordt verteld wat de bedrijfsfysiotherapeut/bedrijfspsycholoog tijdens zijn anamnese heeft gevonden. Tevens zal er op basis van alle gegevens een antwoord gegeven worden op de hulpvraag van de cliënt. Aan de hand van de geanalyseerde gegevens vindt u verder in het rapport objectieve scores uitgeschreven van de vragenlijsten en de fitheidstest.
Deze gegevens zullen in een tussentijdse verslag en in de eindrapportage met elkaar vergeleken worden. Echter de vragenlijsten zullen pas in het eindverslag worden herhaald. Hieruit moge duidelijk zijn dat de gegevens die PALMC aan u terugkoppelt gebaseerd zijn op objectieve metingen.

Verhogen van het werkvermogen wordt verkregen door een op maat gemaakt programma voor uw medewerker. Uit de gegevens van de anamnese, de fitheidstest en de vragenlijsten komt een totaal score.
Uit de waarde van deze scores worden de trainingsvormen gekozen en tot een trainingsformule gemaakt. De medewerker komt twee maal per week op de locatie van PALMC. Daar zal al naargelang de problematiek van de medewerker een begin gemaakt worden met de behandeling aan het lokaal probleem en daarnaast een training in een fitnesszaal om de grondmotorische eigenschappen te trainen zoals uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie en stabiliteit. Tijdens deze behandelingen zal er ook gestart worden met de gedragsmatige aanpak van uw medewerker.

De gedragsmatige aanpak zal voornamelijk bestaan uit:
1. Het verbeteren van zijn/haar inzicht wat betreft de beperkingen op het gebied van ADL, participatie en/of arbeid.
2. Het geven van “Tools” waarmee de medewerker zijn /haar beperking kunnen beïnvloeden en daarmee hun eigen herstel kunnen uitbouwen en borgen.
3. Het leren omgaan met werkdruk in relatie tot arbeidsvermogen van eigen kunnen.