De Bedrijfsfysiotherapeut (verder BFT genoemd) geeft, gebaseerd op een analyse, advies aan de opdrachtgever over de inrichting van de organisatie. Dit advies heeft als doel om de organisatie bewust te maken van de risico’s van de huidige inrichting op een werkhouding/beweging van de verschillende werknemers.
Op verzoek van de opdrachtgever kan de BFT zijn advies presenteren en actief betrokken worden bij de implementatie.
Daarbij differentieert de BFT zijn advies naar de verschillende werknemers, rekening houdend met de aard van hun werkzaamheden. De manier waarop het advies wordt gegeven, is afgestemd op de doelgroep. De BFT evalueert het effect van zijn adviezen en stelt op basis van de uitkomsten een vervolgplan voor gedragsverandering op.
Nulmeting:
Als een organisatie problemen ervaart met het projectmatig werken en projectmanagement of de behoefte voelt dit verder te professionaliseren komt men voor een aantal vragen te staan. Welke acties moeten we ondernemen? Wat is het meest effectief en levert direct het meeste resultaat op? Wat moet je het eerst doen, wat kan later, welke volgorde is belangrijk? Wat zetten we zwaar aan, wat licht?
Om dit te bepalen kan een nulmeting worden gedaan. De nulmeting geeft een beeld van de sterke en zwakke kanten van het projectmanagement in een organisatie. En een beeld van het ambitieniveau.
Duidelijk is dan waaraan gewerkt moet worden.

Arbeids- Bedrijfsfysiotherapie
Onderzoek Belastbaarheid
Meting Werkvermogen
Werkplek onderzoek
Expertise / onderzoek
Ontwerpen & inrichten werkplaats
Ontwikkelen van Hulpmiddelen
Adviseren van de werkorganisatie
Management innovatieprocessen
Risico Inventarisatie & Evaluatie