De Bedrijfsfysiotherapeut (verder BFT genoemd) analyseert de problematiek van de medewerker en de context waarbinnen hij functioneert. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in werkhouding/beweging van de werknemer, diens werkwijze, de werkplekinrichting en de werkomgeving. Tevens inventariseert de BFT risicofactoren die een relatie kunnen hebben met de probleemstelling. De BFT bepaalt de fysieke belasting en schat de belastbaarheid van de werknemer in. De BFT maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van gestandaardiseerde onderzoeksmethoden.
Over het werkplekonderzoek rapporteert de BFT aan de opdrachtgever.
Binnen de verslaglegging is het mogelijk om naast traditionele verslaglegging ook gebruik te maken van audiovisuele middelen.

Arbeids- Bedrijfsfysiotherapie
Onderzoek Belastbaarheid
Meting Werkvermogen
Werkplek onderzoek
Expertise / onderzoek
Ontwerpen & inrichten werkplaats
Ontwikkelen van Hulpmiddelen
Adviseren van de werkorganisatie
Management innovatieprocessen
Risico Inventarisatie & Evaluatie